Krajská správa silnic Libereckého kraje

 
 
Krajská správa silnic Libereckého kraje
 
 

 

 

Oznámení změny sídla ředitelství a libereckého a jabloneckého pracoviště Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace

 

  S účinností od 1. 10. 2019 dojde ke změně sídla ředitelství a libereckého a jabloneckého pracoviště naší organizace na adresu České mládeže 632/32, 460_06 Liberec VI.

 

  Současně s tímto se mění i korespondenční/doručovací adresa a čísla pevných telefonních linek. Veškerou písemnou korespondenci zasílejte na naši novou adresu: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec VI.

 
 

Silnice kolem Souše bude otevřena 13.5.2022 v 15:00

Silnice II/290 podél vodní nádrže Souš v úseku Smědava – Souš (km 20,78 až 28,26) bude od 13.5.2022 15:00 do odvolání otevřena.


 

 

VZNIK ORGANIZACE 

 

 Na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 20. 11. 2001 byla zřízena ke dni 1. 1. 2002 :

 

Krajská  správa  silnic  Libereckého  kraje, příspěvková organizace
       
            Sídlo:        České mládeže 632/32, 460 06 Liberec VI
            IČO:          70946078
            DIČ:          CZ70946078

 

 

 

Základní údaje o organizaci jsou vedeny v obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 86.

 

Ke dni 1.1.2012 došlo k zásadní reorganizaci – transformaci příspěvkové organizace.

Byla oddělena provozní část organizace, ze které vznikla akciová společnost Silnice LK a.s., se sídlem Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou.

Jediným akcionářem je Liberecký kraj (100%).

Silnice LK a.s. provádí výkonnou část správy a údržby silnic II. a III. tříd v majetku LK, včetně vybraných silnic I. tříd, tj. údržbu a opravy silnic a dalších komunikací, jejich součástí i příslušenství na území Libereckého kraje (www.silnicelk.cz).

 

 

ČINNOST ORGANIZACE

 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace je krajskou příspěvkovou organizací, samostatně hospodařící s příspěvkem z rozpočtu zřizovatele, státního rozpočtu (Ministerstvo dopravy ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR) a fondů (Státní fond dopravní infrastruktury, aj.), podle obecně závazných předpisů o hospodaření příspěvkových organizací. Je právnickou osobou, vystupující v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Organizace může vstupovat jen v takové závazky a nabývat takových práv, které jsou v souladu s plněním jejího základního poslání a předmětu činnosti, stanovených zřizovací listinou a schváleným rozpočtem. V mimořádných případech nebo na základě opatření zřizovatele může provádět i práce v důležitém obecném zájmu nebo činnosti nutné k odvrácení obecného ohrožení.

Při plnění základních poslání a úkolů, souvisejících s předmětem činnosti, se organizace řídí obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a resortními předpisy, pokyny zřizovatele.HLAVNÍ  ÚČEL  A  PŘEDMĚT  ČINNOSTI

 

Výkon Zřizovací listinou vymezených vlastnických práv zřizovatele k pozemním komunikacím, zejména správa a údržba silnic II. a III. třídy, jejich součástí a příslušenství v rámci území působnosti organizace.

 

Předmětem činnosti je:

 

  • příprava, zabezpečení a vypořádání staveb na silnicích II. a III. třídy v rámci územní působnosti organizace,
  • tvorba a realizace schválené koncepce správy a údržby silnic v majetku kraje,
  • vedení evidence silnic,
  • prohlídky silnic a mostních objektů,
  • údržba a oprava silnic a mostů s cílem odstranit závady ve sjízdnosti, opotřebení nebo poškození silnic, jejich součástí a příslušenství,
  • investiční činnost na spravovaném majetku,
  • další činnosti vyplývající z práv a povinností stanovených zákonem č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů ČR č.104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
  • krizové řízení a úkoly plynoucí z obrany státu,
  • správa a údržba nemovitostí,
  • příprava, zabezpečení a vypořádání staveb páteřních komunikací pro cyklisty v Libereckém kraji.

 

Doplňková činnost je povolena zřizovatelem a navazuje na hlavní účel a předmět činnosti organizace. Tato činnost nesmí narušovat plnění hlavní činnosti organizace a je vedena a sledována odděleně. Zisk z doplňkové činnosti organizace bude především použit pro rozvoj hlavní činnosti příspěvkové organizace, pokud zřizovatel nerozhodne jinak. Okruhy doplňkové činnosti pro třetí osoby jsou v souladu s ustanovením zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání provozovány na základě živnostenského oprávnění.

 

Zřizovací listinu aktuální naleznete zde….. 

 

© Krajská správa silnic Libereckého kraje 2008 All Right Reserved  |  Hlavní stránka  |  Napište nám  |  Mapa webu