Krajská správa silnic Libereckého kraje

 
 
Krajská správa silnic Libereckého kraje
 
 

 

 

Oznámení změny sídla ředitelství a libereckého a jabloneckého pracoviště Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace

 

  S účinností od 1. 10. 2019 dojde ke změně sídla ředitelství a libereckého a jabloneckého pracoviště naší organizace na adresu České mládeže 632/32, 460_06 Liberec VI.

 

  Současně s tímto se mění i korespondenční/doručovací adresa a čísla pevných telefonních linek. Veškerou písemnou korespondenci zasílejte na naši novou adresu: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec VI.

 
 

Silnice kolem Souše bude otevřena 21. 5. 2021 v 15.00

Silnice II/290 podél vodní nádrže Souš v úseku Smědava – Souš (km 20,78 až 28,26) bude od 21. 5. 2021 15.00 do odvolání otevřena.

 

 

 

VZNIK ORGANIZACE 

 

 Na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 20. 11. 2001 byla zřízena ke dni 1. 1. 2002 :

 

Krajská  správa  silnic  Libereckého  kraje, příspěvková organizace
       
            Sídlo:        České mládeže 632/32, 460 06 Liberec VI
            IČO:          70946078
            DIČ:          CZ70946078

 

 

 

Základní údaje o organizaci jsou vedeny v obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 86.

 

Ke dni 1.1.2012 došlo k zásadní reorganizaci – transformaci příspěvkové organizace.

Byla oddělena provozní část organizace, ze které vznikla akciová společnost Silnice LK a.s., se sídlem Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou.

Jediným akcionářem je Liberecký kraj (100%).

Silnice LK a.s. provádí výkonnou část správy a údržby silnic II. a III. tříd v majetku LK, včetně vybraných silnic I. tříd, tj. údržbu a opravy silnic a dalších komunikací, jejich součástí i příslušenství na území Libereckého kraje (www.silnicelk.cz).

 

 

ČINNOST ORGANIZACE

 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace je krajskou příspěvkovou organizací, samostatně hospodařící s příspěvkem z rozpočtu zřizovatele, státního rozpočtu (Ministerstvo dopravy ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR) a fondů (Státní fond dopravní infrastruktury, aj.), podle obecně závazných předpisů o hospodaření příspěvkových organizací. Je právnickou osobou, vystupující v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Organizace může vstupovat jen v takové závazky a nabývat takových práv, které jsou v souladu s plněním jejího základního poslání a předmětu činnosti, stanovených zřizovací listinou a schváleným rozpočtem. V mimořádných případech nebo na základě opatření zřizovatele může provádět i práce v důležitém obecném zájmu nebo činnosti nutné k odvrácení obecného ohrožení.

Při plnění základních poslání a úkolů, souvisejících s předmětem činnosti, se organizace řídí obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a resortními předpisy, pokyny zřizovatele.HLAVNÍ  ÚČEL  A  PŘEDMĚT  ČINNOSTI

 

Výkon Zřizovací listinou vymezených vlastnických práv zřizovatele k pozemním komunikacím, zejména správa a údržba silnic II. a III. třídy, jejich součástí a příslušenství v rámci území působnosti organizace.

 

Předmětem činnosti je:

 

  • příprava, zabezpečení a vypořádání staveb na silnicích II. a III. třídy v rámci územní působnosti organizace,
  • tvorba a realizace schválené koncepce správy a údržby silnic v majetku kraje,
  • vedení evidence silnic,
  • prohlídky silnic a mostních objektů,
  • údržba a oprava silnic a mostů s cílem odstranit závady ve sjízdnosti, opotřebení nebo poškození silnic, jejich součástí a příslušenství,
  • investiční činnost na spravovaném majetku,
  • další činnosti vyplývající z práv a povinností stanovených zákonem č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů ČR č.104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
  • krizové řízení a úkoly plynoucí z obrany státu,
  • správa a údržba nemovitostí,
  • příprava, zabezpečení a vypořádání staveb páteřních komunikací pro cyklisty v Libereckém kraji.

 

Doplňková činnost je povolena zřizovatelem a navazuje na hlavní účel a předmět činnosti organizace. Tato činnost nesmí narušovat plnění hlavní činnosti organizace a je vedena a sledována odděleně. Zisk z doplňkové činnosti organizace bude především použit pro rozvoj hlavní činnosti příspěvkové organizace, pokud zřizovatel nerozhodne jinak. Okruhy doplňkové činnosti pro třetí osoby jsou v souladu s ustanovením zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání provozovány na základě živnostenského oprávnění.

 

Zřizovací listinu aktuální naleznete zde….. 

 

© Krajská správa silnic Libereckého kraje 2008 All Right Reserved  |  Hlavní stránka  |  Napište nám  |  Mapa webu